تبلیغات
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- واحد درگز

آموزش برای همه ............... همه جا ...................... همه وقت

 

لیست وام شهریه نیمسال اول 94-93 پیام نور درگز

 

نوشته شده توسط:داود اكبری

لیست وام شهریه  نیمسال اول 94-93 واحد درگز
ردیف شماره دانشجو مبلغ وام پرداختی
1 900126007 2,500,000
2 900132535 2,500,000
3 900139775 2,500,000
4 900241787 2,000,000
5 900241975 2,000,000
6 900288663 3,000,000
7 900307591 2,500,000
8 900342020 2,000,000
9 900342021 2,000,000
10 900460061 2,000,000
11 909795557 2,000,000
12 917690156 3,000,000
13 917690270 2,500,000
14 917690325 2,500,000
15 917690536 3,000,000
16 917690623 3,000,000
17 917690647 2,000,000
18 917690654 3,000,000
19 917690703 2,500,000
20 917690714 2,500,000
21 917690753 2,500,000
22 917799969 2,000,000
23 917799979 2,000,000
24 917800022 2,500,000
25 924088930 2,000,000
26 924089325 2,500,000
27 924144110 2,500,000
28 924144147 2,500,000


  • تعداد کل صفحات:157 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...